Poremećaj ličnosti

       Niko nije savršen. Neki među nama, međutim, su mnogo manje savršeni od ostalih. Postoji ogroman broj ljudi oštećenih poremećajima ličnosti i karaktera, koji ne ispunjavaju svoje obaveze i koji deluju nesposobni da uspostave zrelu, iskrenu ili konstruktivnu vezu.  Mnogi ljudi sa ovakvim patologijama su destruktivni, ili čak i opasni. Zato što ove individue takođe imaju i  mnoga preimućstva, njihove poremećaje ličnosti i karaktera nazvaćemo manama. Poredim ove mane sa nesavršenostima materijala za izgradnju koji može da oslabi i zapreti stabilnosti čitave strukture. Kada ljudi nisu voljni da priznaju svoje ličnosne ili karakterne probleme, ili nisu u stanju da promene svoja oštećujuća ponašanja, oni su onemogućeni onim za šta bi se mogao  koristiti termin fatalne mane. Zato što ljudi sa fatalnim manama u ličnosti ili karakteru imaju i izuzetne sposobnosti i atraktivne kvalitete, oni se uključuju u veze raznih vrsta i drže ogromni varijetet pozicija koje su odgovorne i važne. Konačno i nepogrešivo, njihove veze propadaju i njihove odgovornosti bivaju neispunjene. Ovi neuspesi koštaju njih same, ali i druge ljude i skupi su i emotivno i finansijski. Primer je muž čija žena pati od narcističkog poremećaja ličnosti i koja zanemaruje njene odgovornosti kao supružnika i roditelja, a ima dug niz vanbračnih afera. Šef finansijskog sektora u jednoj velikoj kompaniji koji ima antisocijalni poremećaj ličnosti i koji laže i vara da bi postao bogatiji (dakle u svoju ličnu materijalnu korist) na štetu održivosti korporacije je još jedan suviše uobičajen primer. Osoba sa paranoidnim poremećajem ličnosti koja postaje ubeđena da ste joj na neki način naštetili i povredili je i postaje preokupirana sa idejom da vas kazni zbog vaše izmišljene prestupe je treći primer. Mlada žena koja ima ponovljene pokušaje samoubistva onda kada ima problema sa dečkom, kontrolišući muž koji konstantno kritikuje i pronalazi mane svojoj ženi i stranac koji prati vašu ćerku i preti joj su još tri primera ljudi koji mogu imati ozbiljne poremećaje ličnosti kao što su granični, opsesivno-kompulzivni i šizoidni poremećaj ličnosti. 

Fatalne mane su učvršćeni obrasci nefunkcionalnog načina mišljenja i ponašanja koje osoba kaja ih ima ne primećuje i negira njihovo postojanje, a koji značajno ugorožavaju njene veze sa ljudima, posao kojim se bave, i njih same.


Fatalne mane

       Fatalne mane su disfunkcije načina mišljenja i kontrole impulsa koje su učvršćene kao stalni obrasci ličnosti i ponašanja i koji vode do toga da takve osobe izdaju poverenje i uništavaju veze.

       Iako su njhovi uzroci i prezentacije često skrivajući i zbunjujući, strukture ličnosti i karaktera koje imaju fatalne mane, stvaraju upropašćenje koje nije ni malo suptilno. Bol i patnja koji su rezultat toga mogu da preplave živote onih koji su sa njima važno povezani; a srodni materijalni gubitci su nemerljivi. Možda je osoba sa fatalnom manom vaš verenik koji je neveran; muž koji je prokockao novac koji je bio namenjen za školarinu vaše dece; vaš zaposleni koji krade novac iz firme; žrtva takvih osoba može biti vaš roditelj koga zlostavlja  posluga u stračkom domu; firma za koju radite, a koja je bankrotirala i zatvara se zbog pohlepe i neiskrenosti generalnog direktora; vaše dete koje ide u školu drogirano... Ovakve posledice mogu i ne moraju biti rezultati onoga što nazivamo fatalnim manama. Cilj ovog teksta je da  pomogne čitaocu da napravi razliku između ljudi koji imaju mane u svojim ličnostima i karakterima, a koje su podložne promenama i onih ljudi čije se mane nikada neće promeniti.

Definicija zašto je određena mana u ličnosti ili karakteru fatalna uključuje:

1) perzistentnost (trajnost) i/ili

2) verovatnoću da će rezultovati ozbiljnom povredom ili kršenjem zakona.

Fatalne mane imaju jednu ili više kvaliteta:

Šta manu čini „fatalnom“?

Fatalna“ mana postoji ukoliko je jedna ili više ovih izjava tačna:

1. Osoba sa manom ne percepira da ona ili on ima problem.

2. Osoba sa manom ne želi da se promeni.

3. Priroda mane je takva da nije podložna korekciji.

4. Priroda mane je takva da postoji verovatnoća buduće fizičke štete po njegovog partnera, dete ili drugih ljudi.

5. Priroda mane je takva da postoji verovatnoća kršenja zakona od strane individue koja ima manu.

6. Priroda mane je takva da postoji verovatnoća da će osoba sa manom uključiti druge u kršenje zakona.

       Mnogi ljudi da ozbiljnim manama karaktera čine sve što odrede da je neophodno (npr. lažu, varaju, kradu, povređuju) eksploatišući druge u cilju zadovoljenja sopstvenih potreba. Ono što ovim ljudima nedostaje je savest ili unutrašnji osećaj vrednosti, empatija, briga za prava drugih. Drugim rečima, oni ne brinu mnogo o tome.  Njihove brige su fundamentalno samocentrirane: samogratifikacija, samouvećavanje i samoodržanje (tj. ne biti uhvaćen ili da se ne sazna).

Generalni dijagnostički kriterijumi za poremećaj ličnosti

A. Trajan obrazac osećanja, mišljenja i ponašanja koji ima značajnu devijaciju od očekivanja kulture date osobe. Ovaj obrazac se manifestuje u najmanje dve od navedenih oblasti:

1. Kognicija (načini percepiranja i interpretacije sebe, drugih ljudi i događaja)

2. Afekti (raspon, nepostojanost i primerenost njihovih emocionalnih odgovora)

3. Interpersonalne veze

4. Kontrola impulsa

B. Ovaj obrazac osećanja, mišljenja i ponašanja je nefelksibilan i iskazuje se preko širokog spektra ličnih i socijalnih situacija.

C. Obrazac osećanja, mišljenja i ponašanja koji vodi bolu individue i drugih, kao i oštećenjima u interpersonalnom, socijalnom, školskom i/ili profesionalnom funkcionisanju.

D. Obrazac osećanja, mišljenja i ponašanja koji je trajan i njegov početak se obično može pronaći čak u detinjstvu, adolescenciji ili ranom odraslom dobu.

E. Disfunkcionalni obrazac osećanja, mišljenja i ponašanja nije izazvann drugim tipom psihijatrijskog poremećaja i nije posledica medicinskog stanja kao što je povreda mozga.

Kako ovi kriterijumi ne treba da se koriste

       Ovi kriterijumi namenjeni su da budu konstruktivan i koristan alat za procenu i merenje promene. Namera je da oni bude neka vrsta odbrane, a ne napada. Ma koliko bilo primamljivo uraditi to, ne treba da koristite skalu kao oružje da biste pokazali osobi sa pretpostavljenom manom kako je ona loša ili bolesna osoba, ili čak i u cilju davanja nekakve indikacije koliko vas je ta osoba povredila. Zbog prirode poremećaja koju meri skala fatalnih mana, osobe koje su na ovaj način napadnute obično nisu zadovoljne kada drugi otkriju ovaj problem u njihovom karakteru ili ličnosti. Niti postoje rezultati koji ukazuju na to da su ovi kriterijumi bili korisni kao motivator za osobu sa ovakvom manom da se promeni ili da potraži profesionalnu pomoć.

Devet principa u radu sa ljudima koji imaju fatalnu manu

Devet sveobuhvatnih principa koji su predstavljeni u ovom poglavlju su korisni za razumevanje, odnošenje, brigu i pomaganje ljudima sa poremećajima ličnosti ili karaktera.

Princip 1

Iako su veze sa ljudima koji imaju poremećaj ličnosti i karaktera teške, frustrirajuće i ponekad destruktivne i opasne, ljude sa ovim poremećajima treba tretirati sa poštovanjem, ljubaznošću i saosećanjem.

       Sve opsežniji naučni dokazi govore u prilog toga da, kao i kod većine mentalnih bolesti, poremećaji ličnosti su rezultat kompleksnih faktora, uključujući genetske dispozicije, promene u hemiji i strukturi mozga i odgovore na životna iskustva i stres. Umanjivanje vrednosti ljudi sa poremećajima ličnosti povećava njihov nivo besa i osećanje otuđenosti i time intenzivira njihov fokus na osvetu i opravdanje.

Umanjivanje vrednosti ljudi sa poremećajima ličnosti povećava njihov nivo besa i osećanje otuđenosti i time intenzivira njihov fokus na osvetu i opravdanje.

Održavanje granica

Princip 2

Biti realističan o destruktivnim implikacijama ponašanja ljudi sa poremećajima ličnosti i karaktera. Uspostavljanje i održavanje bezbednih i etičkih granica sa ovim ljudima i praćenje kroz jasno postavljene posledice kada su granice ugrožene ne smatra se za neljubazno, neosetljivo i osvetoljubivo ponašanje.

Vi štite sebe i pomažete osobi sa manom ličnosti i karaktera kada ne dozvolite sebi da budete iskorišćeni ili zlostavljani. Konfuzija i ozlojeđenost neizbežno se pojavljuju kada previdite  kršenja vašeg poverenja ili ustupke na vaš račun i specijalni tretman ljudi sa ovim stanjima.

Princip 3

Poremećaji ličnosti i karaktera su često izvor ozbiljnih i trajnih problema u vezi.

Poremećaji ličnosti vode jako oštećenim vezama. Ako ste u nekoj vrsti veze sa osobom koja ima fatalne mane, time što ste svesni postojanja ovih stanja, njhovih karakterističnih pojavnih oblika i kako se to može manifestovati u vezi, bivate osoba koja poseduje moć da pristupi svim  implikacijama problematične veze. Svesnost o problemu i njegovo prihvatanje je prvi, esencijalni korak prema prevenciji, intervenciji i promeni.

Princip 4

Ljudi sa poremećajima ličnosti i karaktera mogu takođe imati i mnogo privlačnih kvaliteta, pozitivnih osobina i materijalnih postignuća.

Ljudi postaju uključeni u vezu sa osobama sa poremećajima ličnosti i manama karaktera iz dobrih razloga. Mnogi ljudi sa ovim poremećajima imaju  ubedljive i angažujuće kvalitete koji uzbuđuju i privlače druge ljude njima. Veze sa ovim ljudima karakteristično počinju briljantno, ali se pogoršavaju sa vremenom kako destruktivni efekti njihovih ličnosti i mane karaktera bivaju manifestovane.  Iako ljudi sa defektima ličnosti ili karaktera mogu i postižu akademske, profesionalne i finansijske uspehe, njihove disfunkcionalne veze nepromenljivo umanjuju nivo njihovih postignuća i njihov osećaj ispunjenosti.

Veze sa ljudima koji imaju fatalne mane karakteristično počinju briljantno, ali se pogoršavaju sa vremenom kako destruktivni efekti njihovih ličnosti i mane karaktera bivaju manifestovane.


Princip 5

Ljudi sa poremećajima ličnosti i karaktera su ekscesivno samouključeni.

       Jedna karakteristika koju ljudi sa poremećajima ličnosti dele je intenzivna samouključenost. Konkretno, oni imaju poteškoće da razumeju i prihvate tuđa gledišta. Ljudi sa poremećajima ličnosti često se čak i ne trude da uzmu u obzir kako ono što kažu ili rade može uticati na ljude koji su im najbliži ili koji zavise od njih. Primeri ove samoorijentisanosti su gotovo pravilo za različite poremećaje ličnosti.

Princip 6

Bazični uzroci poremećaja ličnosti su kompleksni.

Kada dođe do konceptualizacije i opisivanja mogućih uzroka mentalnih poremećaja, teorije i objašnjenja treba da budu što je moguće više jednostavni ali ne jednostavniji od toga kakvi su uzroci zaista. Konzistenstno sa drugim psihijatrijskim stanjima, poremećaji ličnosti dešavaju se kao rezultat kompleksnih matrica bioloških, psiholoških, socioloških i spiritualnih faktora. Prominentne među biološkim faktorima su genetske dispozicije za ova stanja.

Princip 7

Mnogi ljudi sa poremećajima ličnosti ili manama karaktera neće prihvatiti da imaju problem, odbiće terapiju i shodno tome neće se promeniti.

       Ljudi u disfunkcionalnim vezama često ne uspevaju da prepoznaju da su u vezi sa individuom sa poremećajem ličnosti. Jedna od razloga za ovaj nedostatak prepoznavanja je to što njihovo partneti u ovim vezama ljudi sa poremećajem ličnosti često odbijaju da prihvate da imaju bilo kakav emocionalni ili ponašajni problem bilo koje vrste. Mnogi ljudi sa poremećajima lićnosti krive drugu stranu za sve svoje probleme u vezi. Da bi situacija bila još komplikovanija, ljudi sa poremećajem ličnosti često ulaze u veze sa veoma ljubaznim, ugađajućim i nesebičnim osobama. Izgleda da ovo nije slučajnost, već pre da su ovi ljudi specijalno ciljani i odabrani zbog svoje ranjivosti na ekspolataciju. Nije neuobičajeno da partneri osoba koje imaju poremećaj ličnosti  odgovaraju na nemilosrdno kritikovanje i devaluaciju pokušavajući da promene i poprave sebe i to uvek bez uspeha. Ovi partneri osećaju da se meta (razlog zašto su konstantno kritikovani i devaluirani) stalno menja i pomera, i stoga njihov trud da unaprede sebe uvek promaši tu metu.

Ljudi sa poremećajem ličnosti često ulaze u veze sa veoma ljubaznim, ugađajućim i nesebičnim osobama, podložnim eksploataciji. Osobama koje su u vezi sa ljudima koji imaju fatalne mane je najčešće potrebna profesionalna pomoć kako bi naučili da se zaštite od posledica takve veze


Princip 8

Terapija motivisanih ljudi sa poremećajem ličnosti ili manom karaktera može biti efektivna kada je bazirana na dokazima i višestruka.

Zato što poremećaji anksioznosti i poremećaji raspoloženja uobičajeno koegzistiraju sa poremećajima ličnosti, psihijatrijski lekovi su često dodatna komponenta planiranog tretmana. Efektivni tretmani su dostupni ljudima sa poremećajima ličnosti ili karaktera koji prihvate da imaju probleme i koji su posvećeni menjanju sebe.

Princip 9

Kompetentna profesionalna briga može biti od velike pomoći osobi koja je trenutno u, ili želi da se odrekne veze sa osobom koja ima poremećaj ličnosti ili karaktera.

       Psihijatrijska ili psihološka briga od strane iskusnog, motivisanog i kompetentnog profesionalca je gotovo uvek korisna osobi u destruktivnoj vezi sa nekim ko ima poremećaj ličnosti bilo da ta osoba mora ili ne mora da ostane u toj vezi. Ta individua može da nauči kako se na nju utiče stresom koji izaziva ta veza, i može da nauči interaktivne veštine koje umanjuju borbe moći i svađe koje nikuda ne vode.  Terapija će pomoći toj osobi da nauči kako da zaštiti sebe od obezvređivanja, iskrivljavanja i eksploatacija koje su česte u vezama sa ljudima koji imaju poremećaje ličnosti ili mane karaktera.  Odluka o tome kakva će biti interakcija sa ovom individuom biće bazirana na čvrstim i specifičnim informacijama o tome kako psihijatrijsko stanje ove osobe utiče na njegovo ili njeno mišljenje, emocije i ponašanje. Ukoliko je doneta odluka da se raskine sa osobom koja ima poremećaj ličnosti, obrazovan i praktičan kliničar će pomoći svom pacijentu ili klijentu da minimizuje bilo kakvu opasnost ili štetu koja može biti povezana sa raskidom. Profesionalna pomoć će takođe pomoći individui da bolje razume sebe posebno zašto su bili toliko ranjivi na ulazak u vezu sa osobom koja ima poremećaj ličnosti. Sa ovom samosvesnošću  doći će umanjena ranjivost na to da osoba bude privučena, da trpi i bude žrtva u budućnosti drugih osoba sa ovim uznemirujućim stanjima.

       Ovaj tekst ima za cilj da prikaže neke opšte karakteristike poremećaja ličnosti. Postoji ih više, i mada svi imaju neke zajedničke osobine, oni se razlikuju. Ljudi koji su u vezi sa osobom koja ima poremećaj ličnosti zbog toga trpe mnogo i najčešće jako loše prolaze. Zbog toga je važno znati sa čime se suočavate ukoliko se već nalazite u toj situaciji i kako da se ponašate. Postoje načini da se zaštitite, ali i da, ukoliko odlučite da takvu vezu okončate, budete u stanju da prepoznate ove fatalne mane i štetne osobine kod potencijalnih budućih partnera.

       I mada vam se na trenutke čini da ne želite da znate, setite se da ovakve informacije mogu značiti bol sada, ali da će on biti neuporedivo manji u odnosu na onaj koji vam se može dogoditi ukoliko se ponovo upustite u vezu sa osobom koja ima poremećaj ličnosti. Ipak, na kraju je odluka vaša…

       U narednom dodatku pisaćemo detaljnije i konkretnije o narcističkom poremećaju ličnosti i tome kako se on reflektuje na vezu, porodični život i posao.Jelena Orlandić